АДВОКАТ

НАТАЛИЯ ДОЦЕНКО-БЕЛОУС

TRANSACTIONAL LAW BOUTIQUE

ПОЛОЖЕННЯ про порядок здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає процедуру та умови здійснення місцевими

державними в місті Києві адміністраціями на відповідних територіях державного

контролю за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, діяльність яких

прямо та/чи опосередковано пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у

будівництво багатоквартирних житлових будинків (надалі – «Державний

контроль»).

1.2. При здійсненні Державного контролю застосовуються положення

Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону

України «Про інвестиційну діяльність», Закону України «Про регулювання

містобудівної діяльності», Закону України «Про засади державної регуляторної

політики у сфері господарської діяльності», Закону України "Про столицю України -

місто-герой Київ", Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення

повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання

адміністративних послуг».

1.3. Метою Державного контролю є попередження, виявлення, та

припинення порушень прав фізичних осіб, що вкладають кошти у будівництво

багатоквартирних житлових будинків.

1.4. Державному контролю підлягають договірні зобов’язання забудовників,

діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво

багатоквартирних житлових будинків

1.5. Органами з питань державного контролю (далі – «Органи з питань

державного контролю») є місцеві державні в місті Києві адміністрації.

1.6. Адміністратором та координатором діяльності Органів з питань

державного контролю, а також оператором Реєстру договорів, які передбачають

пряме та/або опосередковане залучення коштів фізичних осіб Забудовником та/або

Посередником в будівництво житла є Київська міська державна адміністрація.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

2.1.1. «Забудовник» - фізична або юридична особа будь-якої форми власності,

яка має права на земельну ділянку, відведену під будівництво багатоквартирого

житлового будинку, і отримала дозвіл на будівництво.

2.1.2. «Інститути спільного інвестування» - це пайові та корпоративні

інвестиційні фонди, що створені і діють у відповідності до Закону України «Про

інститути спільного інвестування» і можуть здійснювати залучення коштів фізичних

осіб у будівництва житла у відповідності до Закону України «Про інвестиційну

діяльність»

2.1.3. «Посередник» - це юридична та/або фізична особа, або інститут спільного

інвестування, або фінансова установа, що маючи договірні відносини із Забудовником

(зокрема, щодо делегування функцій «замовника будівництва», інвестиційні

договори, договори купівлі-продажу майнових прав тощо), здійснює опосередковане

залучення коштів фізичних осіб у будівництво житла.

2.1.4. «Дозвіл на будівництво» - це зареєстрована декларація на будівельні

роботи чи виданий дозвіл на виконання будівельних робіт у відповідності до

Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і

будівельних робіт» від 13 квітня 2011 р. N 466

2.1.5. «Документи, що засвідчують права на земельні ділянки» - це договори,

чи інші документи, що засвідчують право користування чи власності на земельні

ділянки, відведені під будівництво житла.

2.1.6. «Фізичні особи, що вкладають кошти у будівництво багатоквартирних

житлових будинків» (надалі – «Споживачі») – це споживачі у відповідності до

Закону України «Про захист прав споживачів», які укладають договори із

забудовниками та/чи посередниками задля придбання житла і оформлення його у

власність без наміру здійснення підприємницької діяльності,

2.1.7. «Пряме залучення коштів фізичних осіб у будівництво житла» - це

діяльність Забудовника, спрямована на отримання коштів від Споживачів з метою

вкладення їх у будівництво багатоквартирних житлових будинків та передачі

завершеного будівництвом Об’єкту інвестування у власність Споживача.

2.1.8. «Опосередковане залучення коштів фізичних осіб у будівництво

житла» - це діяльність Забудовника, спрямована на передачу прав на залучення

коштів Споживачів у будівництво житла Посередникам у відповідності до чинного

законодавства, на підставі договорів щодо надання фінансових послуг, продажу

майнових прав на Об’єкт будівництва, делегування функцій «замовника будівництва»

або у зв’язку із придбанням цінних паперів (цільових облігацій) або укладенням

форвардних контрактів.

2.1.9. «Будівництво багатоквартирних житлових будинків (житла)» – це

діяльність Забудовника та/чи залучених ним посередників, із нового будівництва,

реконструкції, реставрації багатоквартирних житлових будинків, що здійснюється у

відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» із

дотриманням норм ДБН В.2.2-15- 2005 Будинки і споруди. ЖИТЛОВІ БУДИНКИ.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1.10 «Державний контроль» - це адміністративні процедури, визначені цим

Положенням, щодо здійснення місцевими державними в місті Києві адміністраціями

на відповідних територіях державного контролю за дотриманням договірних

зобов’язань забудовниками, діяльність яких прямо та опосередковано пов’язана із

залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових

будинків.

2.1.11. «Об’єкт інвестування» – це житло фізичної особи, яким визнається

житловий будинок, квартира, інше приміщення, призначені та придатні для

постійного проживання в них у відповідності до статті 379 Цивільного кодексу

України.

2.1.12. «Об’єкт будівництва» – це житловий багатоквартирний будинок або їх

сукупність, на будівництво якого Забудовником отримано Дозвіл на будівництво, і

який представлений Об’єктами інвестування, задля будівництва яких Забудовник

здійснює пряме та/або опосередковане залучення коштів від Споживачів. .

3. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАБУДОВНИКІВ/ПОСЕРЕДНИКІВ, ЩО Є

ПРЕДМЕТОМ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

3.1. Забудовник та/або Посередник набувають права на пряме та/або

опосередковане залучення коштів Споживачів у будівництво житла та укладення

відповідних договорів виключно після отримання Дозволу на будівництво.

3.2. До договірних зобов’язань Забудовників, що передбачають пряме або

опосередковане залучення коштів споживачів відносяться: договори купівлі-продажу

майнових прав на Об’єкти інвестування, цільові облігації, договори про участь в фонді

фінансування будівництва, договори про пайову участь в житлово-будівельних

кооперативах. Попередні договори купівлі-продажу житла та інші договори, за

результатами виконання зобов’язань за якими Споживач стане власником

новозбудованого житла (надалі – «Договори про пряме або опосередковане

залучення коштів Споживачів в будівництва житла»).

3.3. Договори про пряме або опосередковане залучення коштів Споживачів в

будівництва житла повинні містити визначення наступних договірних зобов’язань

забудовників та/або Посередників перед Споживачами (надалі – «Договірні

зобов’язання») :

 техніко-економічні параметри Об’єкту будівництва та Об’єкту інвестування;

 строки прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом Об’єкту

будівництва, строки передачі забудовником Об’єкту інвестування;

 ціна договору, строки та порядок її сплати;

 гарантійний строк на об'єкт інвестування;

 способи забезпечення виконання забудовником/Посередником зобов'язань за

договором;

 відповідальність Забудовника/Посередником.

3.4. Здійснення Державного контролю Органами з питань державного контролю

ґрунтується на перевірці договірних зобов’язань Забудовників та/або Посередників

щодо дотримання ними наступних законодавчих вимог:

(а) дотримання вимог частини 3 статті 4 Закону України «Про інвестиційну

діяльність». Залучення коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних

житлових будинків може здійснюватися виключно через фонди фінансування

будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а

також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за

якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового

будівництва, а також із використанням інших способів фінансування будівництва

таких об'єктів, які визначаються виключно законами (житлово-будівельні

кооперативи, договори купівлі-продажу майнових прав, форвардні контракти).

Використання інвестиційних договорів, договорів дольової участі в будівництві, що

містить ознаки прямого чи опосередкованого залучення коштів фізичних осіб у

будівництво житла, не дозволяється чинним законодавством і є підставою для

здійснення заходів реагування щодо відповідного забудовника.

(б) дотримання вимог статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів»

(в) дотримання вимог щодо дійсності договору, визначених статтею 203

Цивільного кодексу України, вимог спеціальних законів;

(г) дотримання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної

діяльності» в частині наявності та належності дозвільних документів для будівництва

житла

(д) дотримання вимог Земельного кодексу України щодо наявності та чинності

протягом строку будівництва прав на земельну ділянку, на який здійснюється

будівництво житла.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ

ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

4.1. Органи з питань державного контролю при здійсненні Державного

контролю мають право:

- здійснювати контроль за цільовим використанням Забудовниками

та/або Посередниками коштів, які сплачуються Споживачами за

договорами, на підставі яких здійснюється залучення коштів у

будівництво житла відповідно до законодавства;

- отримувати від органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення

функцій з формування офіційної статистичної інформації, із контролю за

діяльності забудовників, чи із контролю (нагляду) за діяльністю

інститутів спільного інвестування, фінансових установ документи та

інформацію, необхідні для здійснення контролю за діяльністю

забудовників, пов'язаною із залученням грошових коштів фізичних осіб

у будівництво багатоквартирних житлових будинків;

- отримувати від Забудовників/Посередників відомості і (або) документи,

які необхідні для здійснення державного контролю;

- отримувати від органів місцевого самоврядування документи та

інформацію, необхідні для здійснення державного контролю (в тому

числі документи, пов'язані з будівництвом багатоквартирного будинки і

(чи) іншого об'єкта нерухомості);

- щокварталу отримувати від Забудовників/Посередників звітність про

здійснення діяльності, пов'язаної з залученням грошових коштів

учасників пайового будівництва для будівництва (створення)

багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості, в тому

числі про виконання ним своїх зобов'язань за договорами, в порядку,

який встановлено цим Положенням;

- здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства, розглядати

звернення (скарги), запити громадян та юридичних осіб, пов'язані з

порушеннями законодавства в сфері залучення коштів фізичних осіб у

будівництво житла;

- направляти Забудовникам та/або Посередникам, які залучають грошові

кошти громадян в будівництво житла, приписи про усунення порушення

законодавства та встановлювати терміни усунення таких порушень;

- вживати заходів, необхідних для притягнення осіб, які залучають

грошові кошти громадян для будівництва (їх посадових осіб), до

відповідальності, встановленої законодавством України про

адміністративні правопорушення;

- звертатися до суду з заявами на захист прав і законних інтересів

учасників будівництва; звертатися до суду з заявою про зупинення на

певний строк здійснення забудовником діяльності, пов'язаної з

залученням грошових коштів учасників пайового будівництва для

будівництва (створення) багатоквартирних будинків і (або) інших

об'єктів нерухомості, у випадках, передбачених чинним законодавством;

- звертатися до суду із заявою про ліквідацію особи, яка залучає грошові

кошти громадян для будівництва, у разі неодноразового або грубого

порушення ним Положення;

- проводити планові та позапланові перевірки дотримання

забудовниками договірних зобовязань;

- здійснювати інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

4.2. Органи з питань державного контролю при здійсненні державного

контролю зобов'язані:

- своєчасно і повною мірою виконувати надані повноваження щодо

попередження, виявлення та припинення порушень Забудовниками та/або

Посередниками Договірних зобов’язань;

- здійснювати облік та реєстрацію договорів, на підставі яких здійснюється

пряме та/або опосередковане залучення коштів в будівництво;

- вести реєстр Споживачів, чиї грошові кошти залучені для будівництва

житла і чиї права порушені;

- здійснювати фіксацію фактів порушення прав фізичних осіб, чиї грошові

кошти залучені для будівництва багатоквартирних будинків, шляхом

складання відповідних протоколів.

- проводити планові та позапланові перевірки дотримання забудовниками

договірних зобов’язань в порядку, строки та на умовах, визначених

Положенням;

- дотримуватися законодавства України, прав і законних інтересів

Забудовників та/або Посередників, перевірка яких проводиться;

- не перешкоджати керівнику, іншій посадовій особі або уповноваженому

представнику юридичної особи, індивідуального підприємця, його

уповноваженому представнику бути присутніми при проведенні перевірки

та давати роз'яснення з питань, що належать до предмета перевірки;

- надавати керівнику, іншій посадовій особі або уповноваженому

представнику інформацію та документи, що належать до предмету

перевірки;

- ознайомлювати Забудовника та/або Посередника із результатами

перевірки;

- в разі виявлення фактів, ознак порушень, що містять ознаки

адміністративних правопорушень чи кримінальних злочинів, інформувати

відповідні правоохоронні органи в порядку та в строки, встановлені чинним

законодавством;

- враховувати при визначенні заходів, що вживаються за фактами виявлених

порушень, відповідність зазначених заходів тяжкості порушень, їх

потенційної небезпеки для життя, здоров'я людей, довкілля, об'єктів

культурної спадщини (пам'яток історії та культури), безпеки держави, для

виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, а

також не допускати необґрунтоване обмеження прав і законних інтересів

громадян, у тому числі індивідуальних підприємців, юридичних осіб;

- доводити обґрунтованість своїх дій при їх оскарженні юридичними особами

в порядку, встановленому законодавством України;

- здійснювати запис про проведену перевірку в журналі обліку перевірок.

4.3. Результатами виконання функції з державного контролю є:

- складання актів перевірки;

- направляти приписи про усунення порушення вимог законодавства у сфері

будівництва багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості;

- контроль за виконанням постанови по справі про адміністративне

правопорушення;

- направлення Споживачу відповіді по суті поставлених у зверненні питань;

- направляти Споживачу копії рішення про включення його до реєстру

громадян, чиї грошові кошти залучені для будівництва багатоквартирних

будинків і чиї права порушені, або про мотивовану відмову у включенні

громадянина до такого реєстру;

- звернення до суду із заявами на захист прав і законних інтересів учасників

будівництва;

- звернення до суду з заявою про зупинення на певний строк здійснення

Забудовником/Посередником діяльності, пов'язаної з залученням грошових

коштів Споживачів;

- звернення до суду із заявою про ліквідацію особи, яка залучає грошові

кошти громадян для будівництва.

5. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАБУДОВНИКІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗАХОДИ

ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

5.1. Забудовники та/або Посередники, щодо яких здійснюються заходи

Державного контролю, мають право:

- бути присутніми при проведенні перевірки, давати пояснення з питань, що

належать до предмета перевірки;

- одержувати від уповноважених осіб Органу з питань державного контролю

інформацію, яка відноситься до предмету перевірки і надання якої

передбачено законодавством;

- знайомитися з результатами перевірки і зазначати в акті перевірки про своє

ознайомлення з результатами перевірки, згоду або незгоду з ними, а також

з окремими діями посадових осіб Органу з питань державного контролю;

- оскаржувати дії (бездіяльність) уповноважених осіб Органу державного

контролю, які призвели до порушення їх прав, в адміністративному і (або) в

судовому порядку відповідно до законодавства України

5.2. Забудовники та/або Посередники, щодо яких здійснюються заходи з

контролю зобов'язані:

- забезпечити реєстрацію (постановку на облік) всіх договорів, які

укладаються із фізичними особами щодо залучення коштів у будівництва

житла;

- подавати в установлений строк відомості і (або) документи, які необхідні

для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері будівництва

багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості згідно з

Переліком;

- щоквартально подавати до відповідного Органу з питань державного

контролю звітність про здійснення діяльності, пов'язаної з залученням

грошових коштів учасників пайового будівництва для будівництва

(створення) багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості;

- виконують у встановлений термін законні приписи Органу з питань

державного контролю;

- забезпечувати участь своїх представників при проведенні перевірки в разі

необхідності;

- не чинити протидії Органам з питань державного контролю при здійсненні

ними посадових обов'язків.

6. МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

6.1. Реєстрація (взяття на облік) договорів Забудовників/Посередників

із Споживачами;

6.1.1. Забудовник та/або Посередник має право залучати грошові кошти від

Споживачів в будівництво житла тільки після отримання в установленому порядку

Дозволу на будівництво, і державної реєстрації відповідного договору із Споживачем

у відповідності до цього Положення.

6.1.2. Забудовник та/або Посередник зобов’язаний забезпечити реєстрацію

договорів із Споживачами не пізніше двох робочих днів із дня їх укладення.

6.1.3. Забудовник та/або Посередник (надалі – «Заявник») має забезпечити

реєстрацію договору одним із наступних способів: безпосередньо шляхом звернення

до відповідного Органу з питань державного контролю ("принцип "єдиного офісу")

або за зверненням до адміністратора (принцип "єдиного вікна")

Державна реєстрація договорів, які укладає Забудовник та/або Посередник із

Споживачами є офіційним визнанням і підтвердженням державою факту

виникнення у забудовника права на залучення коштів у будівництво житла.

6.1.5. Забудовник та/або Посередник не має права залучати кошти у будівництво

житла на підставі будь-яких договорів від Споживачів до дати реєстрації відповідного

договору.

6.1.6. Для державної реєстрації договорів Заявник подає особисто або

надсилає поштою до відповідного Органу з питань державного контролю за місцем

розташування земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво житла, наступні

документи:

 заяву про державну реєстрацію договору;

 договір (у трьох примірниках);

 копію Дозволу на будівництво;

 копію документів, що підтверджують права на земельну ділянку з метою

здійснення будівництва житла;

6.1.5. Орган з питань державного контролю у 10-денний термін перевіряє

подані документи на відповідність чинному законодавству України та за

результатами перевірки готує висновок про державну реєстрацію або

обґрунтований висновок про відмову у такій реєстрації за місцем розташування

земельної ділянки для засвідчення факту державної реєстрації або відмови у такій

реєстрації.

6.1.6. Державній реєстрації також підлягають наступні юридичні факти (зміни),

які набувають чинності з моменту їх реєстрації:

- Зміна Сторони зареєстрованого Договору шляхом укладення договору

(угоди) про відступлення права вимоги та (чи) переведення боргових зобов’язань за

Договором;

- Договори, що укладаються посередниками (зокрема, інститутами

спільного інвестування) із Споживачами щодо відчуження майнових прав на

квартири, які придбаються Посередником у Забудовника.

6.1.7. Орган з питань державного контролю забезпечує оприлюднення даних

щодо проведеної реєстрації договорів та/чи змін до них протягом двох робочих днів із

дати проведення реєстрації. До даних, які підлягають оприлюдненню відносяться

наступні: техніко-економічні параметри квартири, дані щодо забудовника, дані щодо

об’єкту будівництва, строків прийняття його в експлуатацію та земельної ділянки. Не

підлягають оприлюдненню дані щодо ціни договору, щодо фізичної особи –покупця.

6.2. Перевірки стану виконання Забудовниками/Посередниками

Договірних зобов’язань перед Споживачами

6.2.1. Підставами для проведення перевірки є:

- невиконання у встановлений термін Забудовником/Посередником виданого

Органом з питань державного контролю розпорядження про усунення порушення;

- виявлення в ході проведення аналізу щоквартальної звітності

Забудовника/Посередника про здійснення діяльності, пов'язаної з залученням

грошових коштів Споживачів у будівництво житла, ознак порушень обов'язкових

вимог, установлених законодавством про участь у будівництві житла;

- надходження до Органу з питань державного контролю звернень і заяв

фізичних осіб, юридичних осіб, інформації від органів державної влади, органів

місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інформаційно-комунікаційної

мережі Інтернет про факти порушень обов'язкових вимог при здійсненні діяльності,

пов’язаної із прямим чи опосередкованим залученням коштів в будівництво житла.

6.2.2. Про проведення перевірки Забудовник/Посередник повідомляється

шляхом направлення копії розпорядження про початок проведення перевірки не

менше ніж за двадцять чотири години до початку її проведення будь-яким доступним

способом. Перевірка не може тривати більше 10 робочих днів.

6.3. Робота із фізичними особами щодо виявлення фактів порушення

забудовниками договірних зобов’язань

6.3.1. Будь-яка фізична особа, юридична особа може вернутися із запитом до

Органу з питань державного контролю із метою отримання інформації щодо

перевірки факту реєстрації договору на відповідний об’єкт інвестування в Об’єкті

будівництва

6.3.2. Орган з питань державного контролю зобов’язаний надати інформації на

запит не пізніше, ніж протягом тридцяти календарних днів із дати його отримання.

6.3.3. Будь-яка фізична особа, юридична особа може вернутися до Органу з

питань державного контролю із зверненням (скаргою) на дії, бездіяльність

відповідного забудовника/Посередника.

6.3.3. Строк розгляду звернень (скарг) не повинен перевищувати тридцяти днів

з дня їх реєстрації. За результатами розгляду скарги готується відповідь заявнику.

При наявності даних, що свідчать про можливі порушення законодавства про

будівництво багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості,

результат проведеного аналізу звітності та звернення заявника можуть служити

підставою для вжиття заходів реагування на виявленні порушення, визначенні в

розділі 7 Положення.

6.4. Розробка та впровадження модельних договорів

6.4.1. Задля забезпечення захисту прав Споживачів в процесі будівництва житла,

а також задля попередження повторного продажу об’єктів інвестування різним

особам, Орган з питань державного контролю розроблює модельні договори, на

підставі яких чинним законодавством дозволяється здійснювати залучення коштів в

будівництва. Застосування модельних договорів звільняє Забудовників/Посередників

від плати за адміністративні дії, пов’язані із реєстрацією договорів, що передбачають

пряме або опосередковане залучення коштів Споживачів

7. ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ НА ВИЯВЛЕННІ ПОРУШЕННЯ.

7.1. Органи з питань державного контролю зобов’язані оперативно

реагувати на виявленні порушення шляхом вжиття наступних заходів:

- видачу розпоряджень про усунення порушень та контроль за їх

виконанням;

- притягнення осіб, які допустили порушення до адміністративної

відповідальності;

- повідомлення правоохоронних органів про виявленні правопорушення,

ознаки складу злочинів;

- звернення до господарського суду або до уповноважених державних

органів з заявою про зупинення на певний строк здійснення забудовником

та/або посередниками діяльності, пов'язаної з залученням грошових коштів

від фізичних осіб для будівництва (створення) багатоквартирних будинків і

(або) інших об'єктів нерухомості, або із заявою про ліквідацію забудовника.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАБУДОВНИКАМИ ДОГОВІРНИХ

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

8.1. Органи з питань державного контролю вправі ініціювати притягнення

забудовників та/чи їх посадових осіб до відповідальності на підставах та в порядку,

визначеному чинним законодавством.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

9.1. Дії ( бездіяльність) і рішення Органів з питань державного контролю,

здійснювані (прийняті) у ході здійснення Державного контролю, можуть бути

оскаржені зацікавленими особами в досудовому (позасудовому) порядку шляхом

звернення до Київської міської державної адміністрації і (або) в судовому порядку

відповідно до законодавства України.

9.2. Органи з питань державного контролю вправі встановлювати та

справляти плату за адміністративні дії, пов’язані із реєстрацією договорів, що

передбачають пряме або опосередковане залучення коштів Споживачів в розмірі, що

не перевищує 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за реєстрацію

одного такого договору.

9.3. Київська міська державна адміністрація забезпечує протягом одного

місяця із дати затвердження Положення вжиття наступних заходів:

- Запровадження систему реєстрації (взяття на облік) договорів;

- Розміщення на сайті Органу з питань державного контролю інформацію

щодо порядку та умов проведення Державного контролю, зокрема, реєстрації

договорів.

9.4. Положення набирає чинності через три місяця із дати його

затвердження.